design bathroom products for modern homes and commercial spaces

Algemene voorwaarden Not Only White.

Deel 1 Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor online verkoop van standaard en gepersonaliseerde Producten aan particulieren.

Artikel 1.1 Algemene bepalingen en verkoopsvoorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties die geplaatst worden door een particuliere bezoeker van de e-commerce website www.notonlywhite.com (“Klant”) met betrekking tot de op de website www.notonlywhite.com aangeboden Producten (“Product(en)”). De website www.notonlywhite.com is eigendom van en wordt beheerd door een professionele activiteit met maatschappelijke zetel te Ijslandstraat 8 / 00.02, 8400 Oostende, België, BTW BE0785.426.915 (“Verkoper”), die optreedt als Verkoper van de Producten.

Bestellingen en verkooptransacties die geplaatst worden door bezoekers van de e-commerce website www.notonlywhite.com handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf vallen onder de voorwaarden bepaald door Deel 2.

Bij het plaatsen van een bestelling via www.notonlywhite.com aanvaardt de Klant automatisch deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De Verkoper behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben slechts betrekking op bestellingen geplaatst na datum van wijziging van deze voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

Artikel 1.2 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief de toepasbare BTW rekening houdende met de Europese ‘One-Stop-Shop (OSS)’ regelgeving. Tenzij expliciet anders vermeld.

Hoewel de webshop www.notonlywhite.com met de grootste zorgvuldigheid werd opgezet, kunnen de prijzen fouten bevatten. Alle prijzen die foutief getoond worden, zullen zo snel mogelijk gewijzigd worden en zijn niet bindend voor Not Only White BV.

Indien leverings-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart getoond bij het plaatsen van de bestelling. De levering wordt behandeld in Artikel 1.8 .

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 1.3 Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Not Only White BV niet. Not Only White BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie aangaat slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Not Only White BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De weergave van de kleuren van de Producten kan variëren volgens de instellingen van de computer/tablet/smart phone van de bezoeker. De weergegeven kleuren kunnen hierdoor verschillen van de echte kleuren van de Producten. Voor gepersonaliseerde kleuren gebruiken wij de RAL (213 RAL K5 Classic excluding metallics) en 1950 NCS kleur coderingssystemen. Wij raden aan om een officiële kleurenwaaier te gebruiken als referentie bij het kiezen van een kleur.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Not Only White BV. Not Only White BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product.

Artikel 1.4 Gepersonaliseerde Producten

Verschillende van onze aangeboden Producten zijn door de Klant via de website te personaliseren in kleur en/of maatvoering. Deze Producten worden als maatwerk op bestelling geproduceerd voor de Klant.

Alle Producten die als gepersonaliseerd worden beschouwd zijn uitdrukkelijk aldus aangeduid.

Artikel 1.5 Online een bestelling plaatsen

Om een bestelling te kunnen plaatsen op www.notonlywhite.com moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De klant informeert ons over naam, adres, e-mailadres, betaalinformatie en andere nodige informatie;

- De klant informeert ons over zijn fiscale positie (particulier of handelend in naam van een bedrijf);

- De klant is minstens 18 jaar oud;

- In geval van betaling via een betaalkaart, moet de Klant de rechtmatige eigenaar zijn van de betaalkaart of een geautoriseerde houder van de betaalkaart, om Producten aan te kopen.

Wanneer de Klant een persoonlijk account creëert, moet zij ook een persoonlijke username (e-mailadres) en wachtwoord creëren. Dit wachtwoord moet te allen tijde beschermd worden en mag niet doorgegeven worden. De klant zal verantwoordelijk gesteld worden voor alle aankopen die via haar e-mailadres en wachtwoord worden geplaatst.

Het bestelproces op www.notonlywhite.com gaat als volgt:

1. De Klant kiest de gewenste Producten;

2. De Klant kiest een leveringsadres en geeft de betaalinformatie in;

3. Goedkeuring van de betaling;

4. Not Only White BV stuurt een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling verwerkt is;

5. Not Only White BV ontvangt de betaling;

6. Not Only White BV start de Productie van de Producten indien het gepersonaliseerde Producten betreft;

7. Not Only White BV verzendt de Producten;

8. De Klant ontvangt de Producten.

Artikel 1.6 Betaling

Voor de verwerking van online betalingen werkt Not Only White BV samen met Mollie BV, een gekende aanbieder die bekend staat om haar betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Not Only White BV heeft geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van de Klant. De betaling vindt enkel plaats via een goedgekeurde betaalkaart. De betaalkaartgegevens moeten verstrekt worden wanneer een bestelling geplaatst wordt. De levering van de bestelde Producten gebeurt pas als de uitgever van de kaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten heeft goedgekeurd.

Artikel 1.7 Verwerking van de bestelling

Geplaatste bestellingen op www.notonlywhite.com zijn niet bindend voor de Verkoper. Ze worden pas bindend van zodra de Verkoper de bestelling aanvaard heeft. De Verkoper heeft het recht om de bestelling om eender welke reden te weigeren.

Na ontvangst van de bestelling, stuurt de Verkoper een e-mail ter bevestiging van de ontvangst met het ordernummer en de details van de bestelde Producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent niet dat de bestelling geaccepteerd werd. De aanvaarding van de bestelling en de voltrekking van de verkoopovereenkomst zal plaatsvinden als en wanneer de bestelde Producten verzonden worden. Na verzending van de Producten, behoudt de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren zolang de Producten nog niet ontvangen werden.

De Verkoper heeft het recht om een bestelling te weigeren:

- Als er een technische fout of een fout met betrekking tot de prijs zich voordeed op www.notonlywhite.com op het moment van de bestelling;

- Als het bestelde Product niet beschikbaar is (verwittiging via e-mail);

- Als de opgegeven betalingsinformatie incorrect of onverifieerbaar is;

- Als het beveiligingssysteem indiceert dat de bestelling abnormaal of mogelijks frauduleus is;

- Als de door de Klant gekozen leveringsgegevens niet correct of volledig zijn;

- Als er reden is te geloven dat de koper jonger is dan 18 jaar.

In geval van weigering of annulering van een bestelling omwille van eender welke van bovenstaande redenen, wordt de betaling voor de Producten en de levering teruggestort.

Artikel 1.8 Levering

Van zodra dat we de betaling voor de bestelling ontvangen hebben en de bestelling geaccepteerd wordt, gaan we over tot de verzending van Producten die uit voorraad leverbaar zijn.

De voorziene levertermijn wordt per Product op de website vermeld.

De omstandigheden kunnen hier echter anders over beslissen zodat we verhinderd worden om de Producten op tijd te verzenden. Elke leveringstermijn die door ons gespecifieerd wordt, moet daarom beschouwd worden als een niet-bindende schatting en niet als een verplichting om de Producten op de geschatte levertijd bij de klant te krijgen.

De toepasselijke verzendingskosten zullen getoond worden in het winkelmandje.

De voorgestelde standaard leveringswijzen zijn gebonden aan bepaalde voorwaarden. Onder andere, maar niet beperkt tot: de geografische ligging van het leveradres, de bereikbaarheid in tijd en ruimte, de afmetingen van het Product, … .

De Klant verbindt zicht ertoe volledige en correcte informatie te verschaffen met betrekking tot de levering.

De klantendienst van Not Only White BV neemt contact op met de Klant om een methode van levering te bepalen indien de standaard leveringswijze niet van toepassing is.

Binnen 14 kalenderdagen na levering, moet de klant nakijken of hij de Producten in goede conditie ontvangen heeft, en of de bestelling compleet is. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld aan ons gemeld worden.

In het geval dat de klant de levering of de ontvangst van de Producten onnodig lang uitstelt nadat we hem hebben geïnformeerd dat we de Producten hebben proberen te leveren, of wanneer de klant een incorrect leveringsadres of leveringsgegevens doorgaf, waardoor de Producten teruggezonden worden naar ons, zullen we aannemen dat de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, en zullen we de prijs voor de Producten (volgens onze return policy) terugstorten.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de Producten te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden.

Artikel 1.9 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde Producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Not Only White BV.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Not Only White BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Producten beslag zou komen leggen.

Artikel 1.10 Herroepingsrecht en retourneren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van particuliere consument Producten online aankopen bij Not Only White BV.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op info@notonlywhite.com binnen de 14 kalenderdagen op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, terugzenden naar Not Only White BV, Ijslandstraat 8 / 00.02, 8400 Oostende, België. De Klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De klant heeft eveneens het recht om de op de website www.notonlywhite.com gekochte Producten te retourneren indien deze gebrekkig zijn. Zij dient daartoe zo spoedig mogelijk na levering (max 7 kalenderdagen) een verzoek in te dienen bij onze klantendienst. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering.

De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Enkel Producten die ongebruikt en onbeschadigd zijn, en zich in de originele verpakking bevinden samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de verkoopovereenkomst herroept, zal de Verkoper alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat alle Producten in de originele staat terug ontvangen werden. Alle gerelateerde kosten zijn voor rekening van de klant.

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

In het geval van gepersonaliseerde Producten (Artikel 1.4) kunt U zich niet beroepen op het herroepingsrecht.

Deel 2 Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor verkoop van standaard en maatwerk Producten niet bepaald in Deel 1.

Artikel 2.1 Definities

2.1.1. De Klant: iedere partij die een overeenkomst met Not Only White BV aangaat of aangegaan is, of aan wie door of namens Not Only White BV een offerte of voorstel is gedaan

2.1.2. De Verkoper: Not Only White BV, Ijslandstraat 8 / 00.02, 8400 Oostende, België (BTW BE0785.426.915)

2.1.3. Product: elk Product dat door Not Only White BV aan de Klant wordt aangeboden.

2.1.4. Order: een aankooporder van de Klant bij Not Only White BV

2.1.5. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Not Only White BV

Artikel 2.2 Toepasselijkheid

2.2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die door Not Only White BV worden aangegaan, alsmede op alle offertes en voorstellen door of namens Not Only White BV gedaan. Door een verkoopovereenkomst met Not Only White BV aan te gaan of een offerte of voorstel van of namens Not Only White BV aan te gaan, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2.2.2. De Verkoper behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen hebben slechts betrekking op bestellingen geplaatst na datum van wijziging van deze voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

Artikel 2.3 Offertes

2.3.1. Elke offerte of voorstel door of namens Not Only White BV is vrijblijvend en bindt Not Only White BV niet, tenzij en voor zover Not Only White BV expliciet anderszins schriftelijk heeft aangegeven of partijen schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

2.3.2. Alle prijzen voor Producten, genoemd in een offerte of voorstel, zijn slechts geldig ten aanzien van de geoffreerde hoeveelheid Producten. Alle prijzen, genoemd in een offerte of voorstel dat verschillende Producten bevat, zijn slechts geldig ten aanzien van de totale gecombineerde hoeveelheid Producten.

2.3.3. Prijslijsten, brochures en andere informatie verkregen van of namens Not Only White BV worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld maar binden Not Only White BV slechts indien en voor zover zij expliciet door of namens Not Only White BV aan de Klant bevestigd zijn. Not Only White BV is te allen tijde gerechtigd tot aanpassing van de technologie en/of het ontwerp van Producten in verkoopdocumentatie, alsmede tot aanpassing van de standaard kleuren van Productoppervlakken.

Artikel 2.4 Totstandkoming en inhoud van overeenkomst

2.4.1. Een overeenkomst tussen Not Only White BV en de Klant komt tot stand op het moment dat een door Not Only White BV geautoriseerde persoon de aanvaarding van een order door de Klant schriftelijk bevestigt. De inhoud en omvang van de overeenkomst vloeien voort uit de schriftelijke bevestiging door Not Only White BV.

2.4.2. Indien een offerte of voorstel niet vrijblijvend is, zoals bedoeld in paragraaf 2.3.1, en een acceptatietermijn voor de offerte of voorstel is vastgesteld, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de offerte of het voorstel binnen die acceptatietermijn door de Klant is geaccepteerd. In een dergelijk geval wordt de bevestiging van de order geacht de overeenkomst correct en volledig weer te geven.

2.4.3. De Klant is vrijelijk gerechtigd om een order te annuleren of te wijzigen binnen vijf kalenderdagen na de datum van de orderbevestiging zoals bedoeld in artikel 2.4.1. Indien Not Only White BV de annulering of aanpassing van een order na genoemde vijf dagen aanvaardt, is Not Only White BV gerechtigd om een opslag van 25% op het oorspronkelijke factuurbedrag in rekening te brengen en om de levertijd aan te passen. De Klant aanvaardt dit hierbij. Iedere annulering of aanpassing leidt in ieder geval tot berekening van een administratie kost van 60 Euro exclusief BTW.

Artikel 2.5 Prijzen

2.5.1. Door Not Only White BV aangegeven prijzen zijn aanbevolen verkoopprijzen, exclusief BTW en/of andere belastingen en heffingen. Tenzij expliciet anders aangegeven. Deze verkoopprijzen zijn onderhevig aan kostenwijzigingen en kunnen derhalve door Not Only White BV evenredig aangepast worden zonder voorafgaande aankondiging.

2.5.2. Door Not Only White BV aangegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek (Incoterms 2020 EXW), inclusief verpakkingskosten maar exclusief vervoerskosten en andere kosten die bij af fabriek levering voor rekening van de klant komen. Tenzij partijen schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.

Artikel 2.6 Betalingen

2.6.1. Betaling van de totale koopprijs, inclusief eventuele kosten en belastingen die Not Only White BV voor haar rekening heeft genomen, is op factuur verschuldigd voorafgaande aan de levering van de Producten, tenzij partijen tevoren schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.6.2. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

2.6.3. De Klant is niet gerechtigd om een vordering of tegenvordering op Not Only White BV, haar agenten of andere aan Not Only White BV gerelateerde partijen, te verrekenen met vorderingen van Not Only White BV op haar, tenzij partijen specifiek schriftelijk anders overeenkomen.

2.6.4. Ieder bezwaar met betrekking tot een factuur van Not Only White BV aan de Klant dient schriftelijk en aangetekend binnen vijf dagen na factuurdatum aan Not Only White BV gemeld te worden. Na genoemde vijf dagen beschouwen partijen facturen als onvoorwaardelijk aanvaard en goedgekeurd door de Klant.

Artikel 2.7 Levering en levertijd

2.7.1. De levertijd vangt aan op het moment dat een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen conform artikel 4.

2.7.2. Leveringen worden verricht af fabriek (Incoterms 2020 EXW), tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen.

2.7.3. Leveringen worden verpakt en per post of carrier verricht, zulks naar de keuze van Not Only White BV. Additionele kosten voor express verzending per vliegtuig of verzending per schip kunnen in voorkomend geval door Not Only White BV separaat in rekening worden gebracht.

2.7.4. De Klant dient iedere tekortkoming (waaronder begrepen iedere afwijking van de kooporder), defect of schade binnen drie werkdagen na de dag van levering schriftelijk aan Not Only White BV te melden. Bij gebreke van een tijdige melding worden de geleverde Producten geacht de Klant in goede staat, compleet en onbeschadigd te hebben bereikt. Voor het doel van deze bepaling en onverminderd hetgeen in deze voorwaarden bepaald is over de risico-overgang, wordt de dag van levering gedefinieerd als de dag waarop de Producten fysiek worden afgeleverd op de door de Klant aangegeven locatie.

2.7.5. Not Only White BV is vrijelijk gerechtigd deelleveringen te verrichten, die separaat gefactureerd kunnen worden en in welk geval de Klant verplicht is om deze deelfacturen te voldoen in overeenstemming met Deel 3:.

2.7.6. Behalve indien schriftelijk anderszins overeengekomen, gelden levertijden en leverdagen, door of namens Not Only White BV genoemd in een offerte, voorstel of overeenkomst, niet als fatale termijnen. Not Only White BV is verplicht de aangegeven levertijd en leverdag zo veel mogelijk in acht te nemen, maar overschrijding hiervan leidt in geen geval tot aansprakelijkheid van Not Only White BV, noch geeft het de Klant recht tot het vorderen van enige vergoeding, prijskorting of annulering van de order. Indien de levertijd excessief wordt overschreden, treden partijen in overleg met elkaar.

Artikel 2.8 Risico-overgang

2.8.1. Het economisch en financieel risico voor Producten die door of namens Not Only White BV aan de Klant geleverd worden gaat op de volgende wijzen over op de Klant: (a) voor Producten die door of namens Not Only White BV in voorraad gehouden worden: op het moment dat de Producten fysiek van de voorraad worden gescheiden; (b) voor andere Producten: op het moment dat de Producten geladen worden voor transport naar de door de Klant aangegeven plaats; een en ander tenzij door partijen schriftelijk anderszins overeengekomen.

2.8.2. Indien transport van Producten vertraagd is of onmogelijk gebleken door oorzaken die buiten de controle van Not Only White BV liggen, zullen de Producten worden opgeslagen voor uitsluitende rekening en risico van de Klant.

Artikel 2.9 Transport

Tenzij door de Klant aan Not Only White BV schriftelijk vooraf (d.w.z. voor het moment dat het verpakken van de Producten is gestart) aangegeven, is het aan Not Only White BV om de wijze van verpakking en transport van de Producten te bepalen. Not Only White BV zal hierbij uiterste zorg in acht nemen, een en ander onverminderd het bepaalde in Artikel 2.8.

Artikel 2.10 Eigendomsvoorbehoud

2.10.1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 2.8 blijven alle door of namens Not Only White BV geleverde Producten eigendom van Not Only White BV tot het moment dat de schuld van de Klant aan Not Only White BV volledig is voldaan. Voor het doel van deze bepaling wordt de schuld gedefinieerd als het bedrag dat de Klant aan Not Only White BV verschuldigd is, inclusief eventuele rente en kosten.

2.10.2. Zolang Producten onder het eigendomsvoorbehoud van Not Only White BV zijn, is de Klant verplicht de Producten zodanig aan te houden dat zij eenvoudig en eenduidig kunnen worden geïdentificeerd als de Producten van Not Only White BV.

2.10.3. Op eerste verzoek van Not Only White BV dient de Klant de onverwijlde teruggave te autoriseren van die Producten van Not Only White BV die nog niet volledig betaald zijn, ongeacht waar deze Producten zich bevinden.

2.10.4. De Klant is gerechtigd om, binnen zijn gewone bedrijfsuitoefening, Not Only White BV’s Producten onder eigendomsvoorbehoud te gebruiken of te verkopen. Echter, de Klant is niet gerechtigd deze Producten te vermengen met of onderdeel te maken van andere goederen, noch is hij gerechtigd de Producten te bezwaren met enig beperkt recht of zekerheid. Indien de Klant Producten onder Not Only White BV’s eigendomsvoorbehoud verkoopt, is hij verplicht deze Producten onder eigendomsvoorbehoud voor zichzelf te verkopen en op eerste verzoek van Not Only White BV de daaruit vloeiende rechten jegens zijn debiteur aan Not Only White BV te cederen, zulks tot het bedrag dat de Klant aan Not Only White BV verschuldigd is.

Artikel 2.11 Force majeure/niet toerekenbare tekortkoming

Indien Not Only White BV ten gevolge van force majeure verhinderd is om haar verplichting(en) aan de Klant te vervullen en deze force majeure naar het oordeel van Not Only White BV van tijdelijke aard is, is Not Only White BV gerechtigd om de uitvoering van die verplichting(en) uit te stellen totdat de omstandigheden die de force majeure veroorzaakten, zich niet langer voordoen.

Indien Not Only White BV ten gevolge van force majeure verhinderd is om haar verplichting(en) aan de Klant te vervullen en deze force majeure naar het oordeel van Not Only White BV van blijvende aard is, treden partijen in overleg om tot een oplossing of ontbinding van de overeenkomst te komen.

Voor het doel van dit artikel wordt force majeure gedefinieerd als: iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, van tijdelijke of blijvende aard die de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een verplichting van Not Only White BV voorkomt, alsmede iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die Not Only White BV redelijkerwijs niet geacht kan worden te voorkomen en/of die geheel of gedeeltelijk buiten haar invloedsfeer valt; hieronder vallen brand, explosies, natuurrampen, pandemieën, stakingen en werkonderbrekingen, excessieve arbeidsongeschiktheid van Not Only White BV’s medewerker(s), boycotten, oorlogen, overheidsacties of –regelgeving die de juiste uitvoering van de overeenkomst voorkomt, vertraagt of hindert, het ontbreken van transportmogelijkheden, energiestoringen of storingen in andere publieke middelen, storingen of vertragingen in de aanlevering van materialen of onderdelen, wanprestatie van een contract partner van Not Only White BV; alsmede de gevolgen van voornoemde omstandigheden.

Indien force majeure Not Only White BV verhindert haar verplichtingen aan enige de Klant, maar niet aan alle de Klanten, uit te voeren, is Not Only White BV gerechtigd om eenzijdig te bepalen welke verplichtingen jegens welke de Klant(en) zij zal uitvoeren en in welke volgorde.

Artikel 2.12 Beëindiging/ontbinding van de overeenkomst

2.12.1. Indien de Klant (a) een aan hem opgelegde verplichting niet nakomt, (b) in staat van faillissement of bewindvoering komt te verkeren, (c) surseance van betaling aanvraagt, (d) wordt getroffen door gehele of gedeeltelijke beslaglegging op zijn activa of (e) in staat van ontbinding of vereffening komt, is Not Only White BV gerechtigd de overeenkomst met de Klant te beëindigen cq te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk aan Not Only White BV’s rechten om schadevergoeding te vorderen, gebruik te maken van haar recht van eigendomsvoorbehoud en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

2.12.2. De Klant is gerechtigd de overeenkomst met Not Only White BV te beëindigen indien (a) Not Only White BV voor de tweede maal een levertijd overschrijdt zonder rechtvaardigingsgrond en de Klant vóór de tweede overschrijding schriftelijk aan Not Only White BV heeft aangegeven levering te weigeren ingeval van een tweede overschrijding of (b) Not Only White BV binnen een redelijke termijn haar verplichtingen jegens de Klant niet kan vervullen en Not Only White BV dit aan de Klant heeft aangegeven. Beëindiging zoals hier bedoeld leidt niet tot een recht op schadevergoeding voor de Klant.

Artikel 2.13 Teruggave van Producten

2.13.1. Teruggave van Producten kan slechts rechtsgeldig plaatsvinden binnen zeven werkdagen na de dag van levering en na voorafgaande schriftelijke toestemming van Not Only White BV. Bij onbeschadigde Producten komt de Klant alsdan in aanmerking voor een terugbetaling van maximaal 90% van de netto waarde van de Producten, verminderd met de kosten van verpakking en transport.

2.13.2. Teruggave van Producten is onderhevig aan een administratie kost van 60 Euro exclusief BTW per teruggave zending. De kosten van ontbrekende originele verpakking, ontbrekende kleine accessoires en van extra werk zullen worden gespecificeerd en in mindering worden gebracht op de creditfactuur en het creditbedrag. Not Only White BV verleent geen terugbetaling in contanten.

2.13.3. Maatwerk Producten of standaard Producten die ten behoeve van de Klant zijn aangepast (gepersonaliseerd), komen nooit in aanmerking voor teruggave.

Deel 3 Algemeen

Artikel 3.1 Garanties

3.1.1. Onverminderd overige bepalingen in deze voorwaarden garandeert Not Only White BV de kwaliteit en karakteristieken van de gebruikte materialen alsmede het correcte functioneren van de Producten. Not Only White BV verstrekt slechts garantie voor door haar elders ingekochte Producten indien en voor zover deze garantie door de oorspronkelijke producent(en) aan haar is verstrekt.

3.1.2. De garantietermijn is 2 jaar en is geldig vanaf de dag van levering aan de Klant (inclusief een eventuele proefperiode). Binnen de garantietermijn zal ieder Product dat gebrekkig is door kennelijke materiaal-, ontwerp- of constructiefouten worden vervangen of gerepareerd door Not Only White BV. De keuze voor vervanging of reparatie berust bij Not Only White BV. Not Only White BV zal de Klant aangeven waar de gebrekkige Producten naartoe dienen te worden gestuurd.

3.1.3. Not Only White BV verstrekt geen garantie op Producten die zijn aangepast of gerepareerd door de Klant of een derde, noch verstrekt zij garantie indien de Klant of een derde de betreffende installatie- en/of gebruiksinstructies niet correct heeft gevolgd.

3.1.4. Not Only White BV verstrekt geen garantie op Producten die zijn geproduceerd mede op basis van constructies, tekeningen of modellen die door of namens de Klant zijn aangeleverd of goedgekeurd.

3.1.5. Indien naar het oordeel van Not Only White BV een door de Klant teruggegeven Product niet gebrekkig is, zullen alle met de teruggave samenhangende kosten aan de Klant kunnen worden doorberekend.

3.1.6. Het voldoen aan de garantieverplichting wordt beschouwd als enige en volledige compensatie.

Artikel 3.2 Aansprakelijkheid

3.2.1. Behoudens indien en voor zover voortvloeiend uit dwingendrechtelijke bepalingen van (Product)aansprakelijkheid, is Not Only White BV niet gehouden om schadevergoeding te betalen voor schade, bij de Klant of een derde, aan enige roerende of onroerende zaak of aan enige persoon, noch voor gevolgschade, waaronder begrepen verlies of winstderving. Deze bepaling is van toepassing op schade die direct of indirect veroorzaakt wordt door of verbonden is met enig object of Product dat door of namens Not Only White BV is geleverd, waaronder begrepen ieder gebruik, toepassing, assemblage, transport of opslag van een dergelijk object of Product. De Klant vrijwaart Not Only White BV expliciet tegen vorderingen die gebaseerd zijn op of verbonden zijn met dergelijke schade.

3.2.2. Behoudens in het geval van opzettelijke of flagrante schade zijdens Not Only White BV, is Not Only White BV niet aansprakelijk voor enige schade zoals bedoeld in 3.2.1 die veroorzaakt is door of het gevolg is van enige door of namens Not Only White BV uitgevoerde dienst.

3.2.3. Terzake van door Not Only White BV verstrekte adviezen is Not Only White BV slechts aansprakelijk voor voorzienbare en voorkombare tekortkomingen in advisering, met dien verstande dat enige hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid het voor het advies overeengekomen en ontvangen bedrag nimmer overschrijdt.

3.2.4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat door Not Only White BV’s schadeverzekeraar terzake wordt uitgekeerd. Indien noodzakelijk en op verzoek van de Klant, zal Not Only White BV de Klant informatie verschaffen over de verzekerde bedragen. Indien er geen dekking is onder enige schadeverzekering, is iedere aansprakelijkheid van Not Only White BV beperkt tot het netto factuurbedrag voor de Producten of de zending die de schade heeft veroorzaakt. Onverminderd het bepaalde in 3.1.6 wordt vergoeding van de vastgestelde schade beschouwd als enige en volledige compensatie.

3.2.5. Iedere vordering wegens schade verloopt cq verjaart één jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan of is ontdekt, herkend of redelijkerwijs ontdekt of herkend had kunnen zijn; en ieder geval twee jaren na de dag van levering.

3.2.6. Terzake van Producten waarvoor Not Only White BV derden heeft ingeschakeld zijn de daarbij door de derde aan Not Only White BV verstrekte garantiebepalingen ook van toepassing voor en inroepbaar door de Klant, mits Not Only White BV gebruik maakt van die garantiebepalingen.

Artikel 3.3 Intellectuele eigendomsrechten

3.3.1. De Klant zal technische gegevens, tekeningen en alle andere relevante informatie die haar door of namens Not Only White BV is verstrekt, slechts aanwenden voor intern gebruik en deze op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen noch toestaan dat een derde hiervan gebruik maakt.

3.3.2. Not Only White BV is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, indien en voor zover die inbreuk (a) het gevolg is van een verandering aan een door of namens Not Only White BV geleverd Product; of (b) het gevolg is van het gebruik of aanwending van een dergelijk Product op een andere wijze dan Not Only White BV had kunnen aannemen; of (c) het gevolg is van het gebruik of de toepassing van het Product in combinatie met andere goederen die niet door of namens Not Only White BV geleverd zijn.

Artikel 3.4 Klantendienst

De klantendienst van Not Only White BV is bereikbaar via e-mail op support@notonlywhite.com .

Artikel 3.5 Privacy

Met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens, respecteert Not Only White BV de Belgische wet van 8 december 1992.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens (naam, emailadres, telefoonnummer, adres, etc …) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken en versturen van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven waarvoor de Klant zich inschreef, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Omwille van fiscale redenen, bewaren wij persoonsgegevens tot 7 jaar na het plaatsen van de order.

Externe ontvanger van de gegevens is Google Analytics.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Not Only White BV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van haar gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Not Only White BV op info@notonlywhite.com .

Not Only White BV behandelt alle gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, Not Only White BV heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

Not Only White BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kan zij Not Only White BV contacteren via info@notonlywhite.com .

Artikel 3.6 Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

De klant kan haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat zij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan via de instellingen van de browser (via de help-functie). Bepaalde grafische elementen kunnen daardoor eventueel niet correct verschijnen, of bepaalde applicaties zullen niet gebruikt kunnen worden.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 3.7 Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Not Only White BV om een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 3.8 Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 3.9 Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de vestigingsplaats van Not Only White BV zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.Unofficial translation:General Terms and Conditions - Not Only White.

Part 1 Sale, delivery and payment terms and conditions applicable to the online sale of standard and personalised products to private individuals.

Article 1.1 General Terms and Conditions of Sale

These General Terms and Conditions (the “Conditions") apply to all orders and sales transactions placed by a private visitor to the e-commerce website www.notonlywhite.com (the "Customer") in relation to the products offered on the website www.notonlywhite.com (the “Products”). The website www.notonlywhite.com is owned and operated by a commercial operator with registered office at IJslandstraat 8 / 00.02, 8400 Oostende, Belgium, VAT number BE0785.426.915 (the “Seller”), acting as Seller of the Products.

Orders and sales transactions placed by visitors to the e-commerce website www.notonlywhite.com who are acting in the exercise of a profession or business are subject to the terms and conditions set out in Part 2.

By placing an order on www.notonlywhite.com, the Customer automatically accepts these Conditions, thereby agreeing to their applicability and the exclusion of all other terms and conditions. The Seller reserves the right to change these Conditions. All such changes only apply to orders placed after the date of the change. Any other terms and conditions of the Customer are excluded, unless they have been expressly accepted by the Seller in advance in writing.

Article 1.2 Price

All prices quoted are in euros and include applicable VAT, taking into account the European One-Stop-Shop (OSS) regulations, unless explicitly stated otherwise.

Although the e-store www.notonlywhite.com was compiled with the greatest care, the prices stated may contain errors. All prices with errors will be changed as soon as possible, and are not binding on Not Only White BV.

Any applicable delivery, reservation or administrative costs will be shown separately when an order is placed. Article 1.8 covers aspects related to the delivery.

The pricelist refers exclusively to the Products as described in the accompanying text. Any accompanying photos are merely decorative, and may contain elements that are not included in the price.

Article 1.3 Product range

The online catalogue and the e-commerce website were compiled with the greatest possible care, despite which the information provided may be incomplete, contain material errors, or be out of date. Obvious mistakes or errors in the product range are not binding on Not Only White BV. With regard to the correctness and completeness of the information provided, Not Only White BV is only bound by an obligation of means. Not Only White BV is never liable in the event of obvious material, typesetting or printing errors.

The colours of the Products shown may vary according to the settings of the visitor's computer/tablet/phone. The colours displayed may therefore differ from the real colours of the Products. For personalised colours, we rely on the RAL and NCS colour coding systems. We recommend referring to an official colour chart when choosing a colour.

If the Customer has specific questions about aspects such as sizes, colour, availability, delivery time or delivery method, they should contact our customer service in advance.

The product range is always valid as long as stocks last, and can be amended or withdrawn at any time by Not Only White BV. Not Only White BV cannot be held liable if a Product is unavailable.

Article 1.4 Personalised Products

The colour and/or dimensions of some of the Products in our range can be personalised by the Customer via the website. These Products are made to order for the Customer.

All Products considered personalised are expressly identified as such.

Article 1.5 Placing an order online

To place an order on www.notonlywhite.com, the following conditions must be met:

- The Customer must let us know their name, address, e-mail address, payment information, and other necessary information;

- The Customer must let us know their fiscal situation (private or acting on behalf of a company);

- The Customer must be at least 18 years old;

- If payment is made by payment card, the Customer must be the lawful owner or authorised holder of the payment card in order to purchase Products.

If the Customer creates a personal account, they must also create a personal username (e-mail address) and password. This password must be protected at all times, and must not be shared. The Customer will be held responsible for all purchases made using their e-mail address and password.

The ordering process on www.notonlywhite.com is as follows:

1. The Customer selects the desired Products;

2. The Customer selects a delivery address and enters the payment information;

3. Payment approval;

4. Not Only White BV sends a confirmation of receipt of the order by e-mail as soon as the payment is processed;

5. Not Only White BV receives the payment;

6. Not Only White BV starts to make the Products if the order concerns personalised Products;

7. Not Only White BV ships the Products;

8. The Customer receives the Products.

Article 1.6 Payment

To process online payments, Not Only White BV uses the services of Mollie BV, a well-known provider recognised for its reliability and ease of use. Not Only White BV has no access to the Customer’s confidential payment details. Payment may only be made via an approved payment card. Payment card details must be provided when an order is placed. The ordered Products will not be delivered until the card issuer has approved the use of the card for payment of the order.

Article 1.7 Processing of the order

Orders placed on www.notonlywhite.com are not binding on the Seller. They only become binding after the Seller has accepted the order. The Seller has the right to refuse the order for any reason.

Upon receipt of the order, the Seller will send an e-mail confirming the order number has been received, and details of the Products ordered. This confirmation of receipt does not mean that the order has been accepted. The order is accepted and the sales agreement is concluded if and when the ordered Products are shipped. After the Products are sent, the Seller reserves the right to cancel the order until the Products are received.

The Seller has the right to refuse an order:

- If there was a technical or pricing error on www.notonlywhite.com at the time of ordering;

- If the ordered Product is not available (notification by e-mail);

- If the payment information provided is incorrect or unverifiable;

- If the security system shows that the order is abnormal or potentially fraudulent;

- If the delivery details selected by the Customer are incorrect or complete;

- If there is reason to believe that the Customer is under 18 years of age.

If an order is refused on cancelled for any of the above reasons, the payment for the Products and delivery will be refunded.

Article 1.8 Delivery

As soon as we receive payment for the order and the order is accepted, we will proceed to send those Products that are available from stock.

The expected delivery time for each Product is stated on the website.

However, circumstances may prevent us from sending the Products in time, so any delivery time specified by us should be regarded as a non-binding estimate, and not an obligation to deliver the Products to the Customer by that time.

The applicable shipping costs will be shown in the shopping cart.

The proposed standard delivery methods are subject to certain terms and conditions, including, but not limited to: the geographical location of the delivery address, the accessibility in time and space, the dimensions of the Product, etc.

The Customer undertakes to provide complete and correct information regarding the delivery.

If the standard delivery method is not applicable, Not Only White BV’s customer service will contact the Customer to determine a method of delivery.

Within 14 calendar days after delivery, the Customer must check whether they have received the Products in good condition, and whether the order is complete. The Customer must immediately inform us of any visible damage, problem with quality, or other shortcoming in the delivery.

If the Customer delays delivery or receipt of the Products unnecessarily after we have informed them that we have attempted to deliver the Products, or if the customer provides an incorrect delivery address or delivery details, resulting in the Products being returned to us, we will assume that the customer is exercising their right of withdrawal, and we will refund the price for the Products in accordance with our return policy.

The risk due to loss or damage is transferred to the Customer as soon as they have acquired physical possession of the Products. Notwithstanding this, the risk transfers to the Customer upon delivery to the carrier, if the carrier was instructed by the Customer to transport the Products and this choice was not offered by the Seller.

Article 1.9 Retention of title

The delivered Products remain the exclusive property of Not Only White BV until the Customer makes full payment.
If necessary, the Customer undertakes to point out Not Only White BV’s retention of title to third parties, for example anybody attempting to seize Products not yet fully paid for.

Article 1.10 Right of withdrawal and returns

The provisions of this article only apply to Customers who purchase Products online from Not Only White BV in their capacity as private consumers.

The Customer is entitled to withdraw from the agreement within a period of 14 calendar days without stating reasons. In order to exercise their right of withdrawal, the Customer must inform the Seller of such a decision by sending an e-mail to info@notonlywhite.com containing an unambiguous request to this end. The withdrawal period expires 14 calendar days after the day on which the Customer or a third party designated by the Customer, who is not the carrier, takes physical possession of the Product.
In order to comply with the withdrawal period, the Customer must send their communication regarding their exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period expires.

The Customer must return the Products to Not Only White BV, at IJslandstraat 8 / 00.02, 8400 Oostende, Belgium without delay, but in any case no later than 14 calendar days after the day on which they have notified Not Only White BV of their decision to withdraw from the agreement. The Customer acts in time if they return the Products before the period of 14 calendar days has expired.

The Customer is also entitled to return the Products purchased on the website www.notonlywhite.com if they are defective. To exercise this right, the Customer must submit a request to our customer service as soon as possible after delivery, but in any case within 7 calendar days. If our Customer Service approves this request, it will send an e-mail with the instructions necessary to return the product.

The direct costs of returning the Products are borne by the Customer.

If the returned Product has lost value in any way, the Seller reserves the right to hold the Customer liable and claim compensation for the write-down in value of the Products resulting from the Customer's use of the Products that exceeds what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Products.

Only unused and undamaged Products in the original packaging together with all accessories, instructions for use and invoice or proof of purchase can be returned.

If the Customer withdraws from the sales agreement, the Seller will refund all payments received from the Customer up to that point, excluding delivery costs, within 14 calendar days after all the Products have been received back in their original condition. All related costs are the responsibility of the Customer.

The Seller will refund the Customer with the same payment method with which the Customer made the original transaction, unless the Customer has expressly agreed otherwise.

The right of withdrawal cannot be invoked for personalised Products (Article 1.4).

Part 2 Sale, delivery and payment terms and conditions applicable to the sale of standard and personalised products not defined in Part 1.

Article 2.1 Definitions

1.1.1. The Customer: any party that enters into or has entered into an agreement with Not Only White BV, or to whom a quote or proposal has been made by or on behalf of Not Only White BV

1.1.2. The Seller: Not Only White BV, IJslandstraat 8 / 00.02, 8400 Ostend, Belgium (VAT BE0785.426.915)

1.1.3. Product: any Product offered to the Customer by Not Only White BV.

1.1.4. Order: a purchase order from the Customer for a Product from Not Only White BV

1.1.5. Conditions: these General Terms and Conditions of Not Only White BV

Article 2.2 Applicability

1.1.6. These Conditions apply to all sales agreements entered into by Not Only White BV, and to all quotes and proposals made by or on behalf of Not Only White BV. By entering into a sales agreement with Not Only White BV or accepting a quote or proposal from or on behalf of Not Only White BV, the Customer unconditionally accepts the applicability of these Conditions, to the exclusion of all other conditions.

1.1.7. The Seller reserves the right to change these Conditions. All such changes only apply to orders placed after the date of the change. Any other terms and conditions of the Customer are excluded, unless they have been expressly accepted by the Seller in advance in writing.

Article 2.3 Quotes

1.1.8. Every quote or proposal by or on behalf of Not Only White BV is without obligation and does not bind Not Only White BV, unless and insofar as Not Only White BV has explicitly indicated otherwise in writing, or the parties have agreed otherwise in writing.

1.1.9. All prices for Products stated in a quote or proposal are only valid for the offered quantity of Products. All prices stated in a quote or proposal containing different Products are only valid for an order for the total combined quantity of Products.

1.1.10. Price lists, brochures and other information received from or on behalf of Not Only White BV are compiled with the greatest care, but are only binding on Not Only White BV if and insofar as they have been explicitly confirmed to the Customer by or on behalf of Not Only White BV. Not Only White BV is always entitled to adapt the technology and design of the Products in sales documentation, and to modify the standard colours of Product surfaces.

Article 2.4 Conclusion and content of the agreement

1.1.11. An agreement between Not Only White BV and the Customer is concluded the moment a person authorised by Not Only White BV confirms the acceptance of an order by the Customer in writing. The content and scope of the agreement arise from the written confirmation of Not Only White BV.

1.1.12. If a quote or proposal is not without obligation, as referred to in Article 2.3.1, and an acceptance period has been established for the quote or proposal, then the agreement is concluded when the quote or proposal is accepted by the Customer within that acceptance period. In this case, the confirmation of the order is deemed to represent the agreement correctly and in full.

1.1.13. The Customer is freely entitled to cancel or change an order within five calendar days after the date of the order confirmation referred to in Article 2.4.1. If Not Only White BV accepts the cancellation of an order or a change to an order after the aforementioned five days, Not Only White BV is entitled to charge a surcharge of 25% on the original invoice amount and to change the delivery time. The Customer hereby accepts this. Any cancellation or change will in any case lead to an administration fee of 60 euros excluding VAT.

Article 2.5 Prices

1.1.14. Prices indicated by Not Only White BV are recommended retail prices, exclusive of VAT and any other taxes and levies, unless explicitly stated otherwise. These retail prices are subject to cost changes, and can therefore be adjusted proportionally by Not Only White BV without prior notice.

1.1.15. The prices stated by Not Only White BV are based on delivery ex works (Incoterms 2020 EXW), including packaging costs but excluding transport costs and other costs that are borne by the Customer in case of ex works delivery, unless the parties agree otherwise in writing.

Article 2.6 Payments

1.1.16. Payment of the total purchase price, including any costs and taxes borne by Not Only White BV, will be invoiced and is due before the Products are delivered, unless the parties agree otherwise in writing in advance.

1.1.17. The receipt of the invoice counts by operation of law and in accordance with Art. 1139 of the Belgian Civil Code as a notice of default upon expiry of the term, without the need for any other deed. In the event of non-payment by the due date, then pursuant to Art. 1147 of the Belgian Civil Code the debtor is obliged to pay compensation for non-payment, conventionally and irreducibly set at 12%, with a minimum of 25 euros. Default interest of 12% per year will also be due, also by operation of law and without notice of default. All further collection costs will be borne by the purchaser.

1.1.18. The Customer is not entitled to set off a claim or counterclaim against Not Only White BV, its agents or other parties related to Not Only White BV with receivables of Not Only White BV against the Customer, unless the parties specifically agree otherwise in writing.

1.1.19. Any objection regarding an invoice from Not Only White BV to the Customer must be communicated to Not Only White BV in writing and by registered letter within five days of the invoice date. After the aforementioned five days, the parties regard invoices as unconditionally accepted and approved by the Customer.

Article 2.7 Delivery and delivery time

1.1.20. The delivery time starts when an agreement is concluded between the parties in accordance with Article 4.

1.1.21. Deliveries are made ex works (Incoterms 2020 EXW), unless the parties agree otherwise in writing.

1.1.22. Goods are packed and delivered by post or carrier, at the choice of Not Only White BV. Additional costs for express air or sea freight may be charged separately by Not Only White BV.

1.1.23. The Customer must report any shortcoming (including any nonconformities with the purchase order), defect or damage to Not Only White BV in writing within three working days after the day of delivery. If no notification is received within this period, the delivered Products are deemed to have reached the Customer in good condition, complete and undamaged. In the context of this provision, and without prejudice to that established in these Conditions regarding the transfer of risk, the day of delivery is the day on which the Products are physically delivered to the location specified by the Customer.

1.1.24. Not Only White BV is free to make partial deliveries, which can be invoiced separately, and in which case the Customer is obliged to pay these partial invoices in accordance with Part 3.

1.1.25. Unless otherwise agreed in writing, delivery times and delivery days stated by or on behalf of Not Only White BV in a quote, proposal or agreement do not count as deadlines. Not Only White BV is obliged to observe the indicated delivery time and delivery day as much as possible, but any failure to do so never leads to liability of Not Only White BV, nor does it entitle the Customer to claim any compensation, price discount, or cancellation of the order. If the delivery time exceeds the indicated delivery time and day considerably, the parties will consult each other.

Article 2.8 Risk transfer

1.1.26. The economic and financial risk for Products that are delivered to the Customer by or on behalf of Not Only White BV is transferred to the Customer as follows: (a) for Products that are kept in stock by or on behalf of Not Only White BV: when the Products are physically taken from stock; (b) for other Products: when the Products are loaded for transport to the place specified by the Customer. The foregoing applies unless otherwise agreed in writing by the parties.

1.1.27. If the transport of Products is delayed or proved impossible due to causes beyond the control of Not Only White BV, the Products will be stored at the sole expense and risk of the Customer.

Article 2.9 Transportation

Unless the Customer has notified Not Only White BV in advance in writing (meaning before the packaging of the Products has started), Not Only White BV determines the manner of packaging and transport of the Products. Not Only White BV will take the utmost care in this regard, without prejudice to the provisions of Article 2.8.

Article 2.10 Retention of title

1.1.28. Without prejudice to the provisions of Article 2.8, all Products delivered by or on behalf of Not Only White BV remain the property of Not Only White BV until the Customer has paid their debt to Not Only White BV in full. In this context, the debt is defined as the amount owed by the Customer to Not Only White BV, including any interest and costs.

1.1.29. As long as Products are subject to the retention of title by Not Only White BV, the Customer must keep them in a way that allows them to be identified simply and unambiguously as the Products of Not Only White BV.

1.1.30. At the first request of Not Only White BV, the Customer must authorise the immediate return of Products belonging to Not Only White BV that have not yet been paid in full, regardless of where these Products are located.

1.1.31. The Customer is entitled to use or sell Not Only White BV's Products subject to retention of title within its normal business operations. However, the Customer is neither entitled to mix these Products with other goods or make them part of other goods, nor to encumber the Products with any limited right or security. If the Customer sells Products subject to Not Only White BV's retention of title, then the Customer is obliged to sell these Products under the Customer’s retention of title, and to assign the resulting rights concerning the Customer’s debtor to Not Only White BV at the first request of Not Only White BV, where this is up to the amount that the Customer owes Not Only White BV.

Article 2.11 Force majeure/problems beyond Not Only White BV’s control

If Not Only White BV is prevented from fulfilling any obligation to the Client as a result of force majeure, and this force majeure is of a temporary nature in the opinion of Not Only White BV, Not Only White BV is entitled to suspend such obligations until the circumstances causing the force majeure no longer exist.

If Not Only White BV is prevented from fulfilling any obligation to the Client as a result of force majeure, and this force majeure is of a permanent nature in the opinion of Not Only White BV, the parties will enter into consultation to reach a solution or dissolution of the agreement.

For the purpose of this article, force majeure is defined as any circumstance, cause or event, wherever it might occur, of a temporary or permanent nature that prevents Not Only White executing an obligation correctly, completely and timely, as well as any circumstance, cause or event that Not Only White BV cannot reasonably be expected to prevent and/or which is wholly or partly beyond its control; this includes fire, explosions, natural disasters, pandemics, strikes and work stoppages, excessive incapacity for work of any employees of Not Only White BV, boycotts, wars, government actions or regulations that prevent, delay or hinder the correct execution of the agreement, a lack of transport resources, energy failures or failures in other public resources, failures or delays in the delivery of materials or parts, non-compliance of a contract partner of Not Only White BV, as well as the consequences of the aforementioned circumstances.

If force majeure prevents Not Only White BV from performing its obligations to certain but not all Customers, Not Only White BV is entitled to determine unilaterally which obligations towards which Customers it will perform, and in which order.

Article 2.12 Termination/dissolution of the agreement

1.1.32. If the Customer (a) fails to comply with an obligation imposed on it, (b) is declared bankrupt or in receivership, (c) applies for a moratorium, (d) is affected by all or part of its assets being seized, or (e) is dissolved or liquidated, Not Only White BV is entitled to terminate or dissolve the agreement with the Customer without judicial intervention and without prejudice to Not Only White BV's rights to claim compensation, exercise its right of to claim retention of title, and demand compliance with the agreement.

1.1.33. The Customer is entitled to terminate the agreement with Not Only White BV if (a) Not Only White BV exceeds a delivery time for the second time without justification, and the Customer has indicated in writing to Not Only White BV before the second exceedance that it would refuse delivery following a second exceedance, or (b) Not Only White BV cannot fulfil its obligations towards the Customer within a reasonable period of time, and Not Only White BV has indicated this to the Customer. The termination referred to here does not entitle the Customer to compensation.

Article 2.13 Return of Products

1.1.34. Products can only legally be returned within seven working days after the day of delivery and following the prior written consent of Not Only White BV. In the case of undamaged Products, the Customer is eligible for a refund of up to 90% of the net value of the Products, less the costs of packaging and transport.

1.1.35. If Products are returned, each return shipment is subject to an administration fee of 60 euros excluding VAT. The costs of missing original packaging, missing small accessories and any extra work will be specified and deducted from the credit invoice and the credit amount. Not Only White BV does not give cash refunds.

1.1.36. Personalised Products or standard Products that have been made to order for the Customer can never be returned

Part 3 General

Article 3.1 Guarantees

1.1.37. Without prejudice to the other provisions in these Conditions, Not Only White BV guarantees the quality and characteristics of the materials used, and that the Products will function correctly. Not Only White BV only provides a guarantee for Products purchased elsewhere if and insofar the original manufacturer or manufacturers have provided Not Only White BV with a guarantee.

1.1.38. Products are guaranteed for 2 years from the day of delivery to the Customer (including any trial period). Any Product that is defective due to apparent material, design or construction defects during the guarantee will be replaced or repaired by Not Only White BV. Not Only White BV determines if the Product is replaced or repaired. Not Only White BV will let the Customer know where defective Products must be sent.

1.1.39. Not Only White BV does not guarantee Products that have been modified or repaired by the Customer or a third party. The guarantee is also void if the Customer or a third party has not correctly followed the relevant installation or user instructions.

1.1.40. Not Only White BV does not guarantee Products produced partly on the basis of structures, drawings or models supplied or approved by or on behalf of the Customer.

1.1.41. If Not Only White BV considers a Product returned by the Customer to be free of defects, any costs associated with the return can be charged to the Customer.

1.1.42. Compliance with the guarantee obligation is regarded as sole and full compensation.

Article 3.2 LIABILITY

1.1.43. Unless, and insofar as it ensues from mandatory provisions of product liability or other type of liability, Not Only White BV is not obliged to pay compensation for damage to the Customer or a third party, to any movable or immovable property or to any person, or for consequential damage including loss or loss of profit. This provision applies to damage caused directly or indirectly by or related to any object or Product supplied by or on behalf of Not Only White BV, including any use, application, assembly, transport or storage of said object or Product. The Customer explicitly indemnifies Not Only White BV against claims based on or connected with such damage.

1.1.44. Not Only White BV is not liable for any damage as referred to in 3.2.1 that is caused by or is the result of any service performed by or on behalf of Not Only White BV, except in the case of intentional or flagrant damage on the part of Not Only White BV.

1.1.45. Not Only White BV is only liable for foreseeable and preventable shortcomings in any advice it might provide, on the understanding that any liability arising from this shall never exceed the amount agreed and received for the advice.

1.1.46. Any liability is limited to direct damage and to the amount paid out by Not Only White BV's insurer for the event in question. If necessary and at the request of the Customer, Not Only White BV will provide the Customer with information about the amounts covered. If there is no cover under any damage insurance, any liability of Not Only White BV is limited to the net invoice amount for the Products or the shipment that caused the damage. Without prejudice to the provisions of 3.1.6, compensation for the damage established is regarded as sole and full compensation.

1.1.47. Every claim for damage expires or lapses one year after the damage has occurred or was discovered or recognised, or could reasonably have been discovered or recognised; and in any case two years after the date of delivery.

1.1.48. If Not Only White BV has engaged third parties for Products, the guarantee conditions provided by the third party to Not Only White BV for these Products are also applicable and can be invoked by the Customer, provided Not Only White BV uses the aforementioned guarantee conditions.

Article 3.3 Intellectual property rights

1.1.49. The Customer may only use technical data, drawings and all other relevant information provided by or on behalf of Not Only White BV for internal use, and must not share them with third parties in any way or allow a third party to use them.

1.1.50. Not Only White BV is not liable for any infringement of an intellectual or industrial property right, if and insofar as that infringement is the result of (a) a change to a Product supplied by or on behalf of Not Only White BV; or (b) the use or application of such a Product in a way that Not Only White BV could not have foreseen; or (c) the use or application of the Product in combination with other goods not supplied by or on behalf of Not Only White BV.

Article 3.4 Customer service

Not Only White BV customer service can be contacted by sending an e-mail to support@notonlywhite.com.

Article 3.5 Privacy

In respect of protecting privacy when processing personal data, Not Only White BV respects the Belgian law of 8 December 1992.

The personal data provided by the Customer (name, e-mail address, phone number, address, etc.) will only be used for the following purposes: to execute the concluded agreement, to process and send the order, to send newsletters to which the Customer has subscribed, and for advertising and/or marketing purposes.

For taxation reasons, we store personal data for up to 7 years after an order is placed.

The external recipient of the data is Google Analytics.

The Customer has a legal right to inspect and possibly rectify their personal data. If the Customer sends proof of identity (copy of identity card) and a written, dated and signed request to Not Only White BV, the Customer can obtain their personal data free of charge. If necessary, the Customer can also request the rectification of any incorrect, incomplete or irrelevant data.

The Customer can object free of charge to the use of their data for direct marketing. To do so, the Customer can always send Not Only White BV an e-mail at info@notonlywhite.com.

Not Only White BV treats all data as confidential information, and will not forward it, rent it or sell it to third parties.

The Customer is responsible for keeping their login credentials and password confidential. Passwords are stored in encrypted form, so Not Only White BV has no access to them.

Not Only White BV keeps (anonymised) online visitor statistics in order to monitor which pages of the internet site are visited and to what extent.

If the Customer has any questions about this privacy policy, they can contact Not Only White BV by sending an e-mail to info@notonlywhite.com.

Article 3.6 Use of cookies

During a visit to our site, 'cookies' may be placed on the hard drive of your computer. A cookie is a text file that is stored by the server of a website in the browser of your computer or mobile device when you visit a website. Cookies cannot be used to identify individuals, only to identify a machine.

'First party cookies' are technical cookies that are used by the visited website, with the purpose of making the site function optimally. For example: settings or a pre-filled form that the user has made during previous visits to the site.

'Third party cookies' are cookies that do not come from the website itself, but from third parties, such as an existing marketing or advertising plug-in. For example: cookies from Google Analytics. The visitor to the site must first give consent for the use of such cookies via a bar at the bottom of the website, with reference to this policy. Not accepting cookies does still allow the website to be consulted.

The Customer can set their internet browser so that cookies are not accepted, that a warning is given when a cookie is installed, or that cookies are subsequently removed from the hard drive. This can be done via the browser settings (via the help function). If cookies are disabled, certain graphic elements may not appear correctly, or certain applications may not be usable.

By using our website, you agree to our use of cookies.

Article 3.7 Non-validity - non-renunciation

If any provision of these Conditions is declared invalid, illegal or null and void, this shall in no way affect the validity, legality and applicability of the other provisions.

Failure at any time by Not Only White BV to enforce any of the rights listed in these Conditions, or to exercise any associated right, will never be deemed a waiver of such provision and will never affect the validity of such rights.

Article 3.8 Evidence

The Customer accepts that electronic communications and backups can serve as evidence.

Article 3.9 Applicable law – Disputes

Belgian law applies, with the exception of the provisions of private international law regarding applicable law.

The courts of the place of business of Not Only White BV are competent to hear any legal disputes.